Meidän
palvelumme

Asuminen ja kuluttajansuoja

Asunto- ja kiinteistökaupat +

Oman kodin ostaminen on tavallisesti yksityishenkilön merkittävin hankinta, jota tehdessä on syytä paneutua huolellisesti kaupankohdetta koskeviin tietoihin. Uuden asunnon tai vaikkapa talopaketin hankinnassa on syytä kiinnittää huomiota asunnon ominaisuuksien lisäksi esimerkiksi urakoitsijasta saatavissa oleviin tietoihin ja rakennusprojektin asianmukaiseen valvontaan. Käytetyn asunnon taikka asuinkiinteistön hankinnassa on puolestaan olennaista tiedostaa kaupankohteen rakennusajalle tyypillinen rakennustapa sekä rakennusten mahdolliset korjaustarpeet. On myös myyjän intressi, että ostaja tietää, mitä on ostamassa, jotta kauppa ei aiheuta ikävää jälkipyykkiä.

Olemme toimineet asunto- ja kiinteistökauppariidoissa sekä myyjän että ostajan asiamiehinä. Lakipalveluihimme kuuluu hyvin moninaisten asuntokauppaan liittyvien virhetilanteiden hoitaminen, olipa kyseessä sitten sisäilmaongelman, rakennusvirheen tai vaikka kiinteistön välittäjän vastuun arviointi.

Voit kääntyä puoleemme myös silloin, kun olet vasta tekemässä asunto- tai kiinteistökauppaa taikka muuta luovutusta, niin laadimme tarpeitasi vastaavan luovutuskirjan. Myös kaupantekotilaisuus hoituu kaupanvahvistuksineen sujuvasti toimistollamme.

Kysy lisää asunto- ja kiinteistökauppaa koskevista lakipalveluista Iirikseltä!

Vuokra-asiat +

Asuin- ja liikehuoneistojen vuokrausta harjoitetaan niin yksityishenkilöiden kuin elinkeinonharjoittajien toimesta. Tavallinen vuokraustoimintaan liittyvä ongelmatilanne syntyy silloin, kun vuokralainen ei maksa vuokraa sovitusti, aiheuttaa huoneistolle vahinkoa taikka laiminlyö muita sopimusvelvoitteitaan. Vuokralaiselle puolestaan voi aiheuttaa ongelmia se, ettei asunto taikka liikehuoneisto vastaa sitä, mitä vuokrasopimusta solmittaessa on sovittu taikka huoneisto aiheuttaa esimerkiksi terveyshaittaa.

Vuokrasopimuksen päättämistä, häätöä ja perintää koskevat asiat ovat tyypillisiä hoitamiamme huoneenvuokraan liittyviä asioita.

Kysy lisää vuokra-asioita koskevista lakipalveluista Iirikseltä!

Kuluttajansuoja +

Kuluttajansuojaa koskeva lainsäädäntö saa tärkeän merkityksen hyvin monenlaisissa eri tilanteissa, joissa tavaran taikka palvelun tarjoajana on elinkeinonharjoittaja ja ostajana yksityishenkilö. Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia hyvin laajalle kirjolle yrityksiä aina suurista pankeista ja vakuutusyhtiöistä pieniin ammatinharjoittajiin asti.

Kuluttajansuojalaki on säädetty nimensä veroisesti suojaamaan kuluttajia, minkä vuoksi lainsäädännön tuntemus ja soveltamistilanteet on tärkeä huomioida yksityishenkilöiden riitatilanteiden hoidossa. Myös yritysten tulee toiminnassaan tiedostaa lainsäädännön toiminnalle asettamat vaatimukset, jotta ongelmatilanteita pystytään ennakoimaan tehokkaasti.

Tunnemme kuluttajansuojalain yksityishenkilölle antaman suojan sekä yrityksille asettamat vaatimukset hyvin. Tavanomaiset hoitamamme kuluttajansuojalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat asiat ovat liittyneet ajoneuvojen ja muun irtaimen omaisuuden kauppaan.

Kysy lisää kuluttajansuojaa koskevista lakipalveluista Iirikseltä!

Perhe

Parisuhde +

Avioliiton solmiminen on yksi elämän käännekohdista. Sen merkitys on muuttunut aikojen saatossa taloudellista turvaa tuovasta instituutiosta kahden ihmisen rakkauden ja kumppanuuden tunnukseksi. Avioliitolla on silti edelleen merkittäviä perhe- ja varallisuusoikeudellisia vaikutuksia, joiden merkitys eri elämänvaiheissa on syytä tiedostaa.

Suosittelemme lämpimästi, että ennen rakkaudentäyteistä hääjuhlaa tulevat puolisot keskustelisivat yhdessä myös niistä asioista, joita he haluaisivat ottaa avioliiton päättyessä huomioon. Avioliiton solmimisen vastinparina, kun on väistämättä avioliiton päättyminen puolison kuolemaan taikka eroon. Vaikka avioliittolaki antaa puolisoille lakimääräiset oikeudet, voi niitä olla tarve räätälöidä vastaamaan parin yksilöllisiä tarpeita. Avioehtosopimuksella ja tarvittaessa myös testamentilla voidaan joustavasti määrätä puolisoiden avio- ja perintöoikeudesta kunkin pariskunnan olosuhteet huomioon ottaen.

Avioliitto ei ole kuitenkaan kaikkien valinta, vaan yhä useammassa parisuhteessa eletään yhteistaloudessa avopuolisoina. Avopuolisoiden oikeusasema esimerkiksi puolison menehtyessä poikkeaa merkittävästi aviopuolisoihin nähden, ja erityisesti yhteistä kotia taikka muuta merkittävää omaisuutta hankittaessa on syytä varautua myös vastoinkäymisiin. Avopuolisoiden tarpeena onkin tyypillisesti määrätä testamentilla puolisoiden yhteisestä kodista, koska avopuolisolla ei ole lakimääräistä perintöoikeutta toisen puolison omaisuuteen.

Kysy lisää parisuhdetta koskevista lakipalveluista Jenniltä!

Ero +

Päätös erosta on lähes poikkeuksetta vaikea, ja parisuhteen päättyminen herättää monenlaisia tunteita. Olipa kysymyksessä sitten avio- tai avoliitto, voi omaisuuden jakamisesta ja yhteisen talouden purkamisesta olla haastavaa sopia. Sopimista helpottaa usein se, että kokenut asiantuntija selvittää puolisoille omaisuuden osituksen taikka erottelun pääperiaatteet ja menettelytavat. Kokemuksemme mukaan hyvissä ajoin tehty yhteydenotto asiantuntijaan edesauttaa merkittävästi eroon liittyvien asioiden joutuisaa ja sovinnollista hoitoa.

Silloin, kun yhteisymmärrystä omaisuuden osituksesta taikka erottelusta ei saavuteta, on puolisoilla mahdollisuus hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Pesänjakajana toimii kokenut juristi, joka viime kädessä määrää, miten omaisuuden ositus taikka erottelu toimitetaan.

Pidämme asioiden sovinnollista ratkaisua erityisen tärkeänä silloin, kuin puolisoilla on yhteisiä lapsia. Aina asian sovinnollinen ratkaisu ei kuitenkaan onnistu, ja olosuhteiden niin vaatiessa ajamme asiakkaidemme etua tehokkaasti myös riitaisessa erotilanteessa.

Kysy lisää eroa koskevista lakipalveluista Jenniltä!

Lapsiasiat +

Lapsiperheen vanhempien erotessa sopivat vanhemmat lasten huoltoon, tapaamiseen ja elatukseen liittyvistä asioista yleensä kunnan lastenvalvojan johdolla. Toisinaan joudutaan kuitenkin tilanteeseen, jossa vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen lastensa asioista ja vanhemman on perusteltua ottaa yhteyttä lapsiasioihin perehtyneeseen lakimieheen.

Lasten asioissa sovinnollinen ratkaisu on ensisijainen vaihtoehto, koska vanhempien väliset ristiriidat kuormittavat erityisesti lapsia. Mikäli vanhemmat eivät pääse keskenään sovintoon asiassa, suosittelemme asiakkaillemme pääsääntöisesti tuomioistuimessa tapahtuvaa Follo -sovittelua. Tuomioistuinsovittelussa vanhemmat pääsevät asianajajien, sovittelijana toimivan tuomarin sekä asiantuntija-avustajan kanssa etsimään tilanteeseen sopivaa ratkaisua. Joskus olosuhteet ovat kuitenkin sellaiset, ettei asia sovellu sovittelumenettelyyn taikka sovittelussa ei ole saavutettu yhteisymmärrystä. Tällöin ratkaisu joudutaan hakemaan oikeudenkäynnissä.

Toimistostamme löytyy vahva kokemus lapsiasioiden hoitamisesta prosessin eri vaiheissa. Olemme hoitaneet myös useita pitkittyneitä ristiriitatilanteita. Ilahduttavin lopputulos on kuitenkin silloin, kun asian hoito on rahoittanut vanhempien välisen konfliktin ja tasapainoinen perhe-elämä on alkanut elpyä.

Kysy lisää lapsiasioita koskevista lakipalveluista Jenniltä!

Kuolema ja siihen varautuminen +

Jokaiselle tulee jossakin vaiheessa elämää vastaan tilanne, jossa läheinen ihminen kuolee. Tällöin läheisensä menettäneet joutuvat surutyön lisäksi hoitamaan lukuisan määrän juoksevia asioita. Perunkirjoituksen toimittaminen on tyypillinen kuolinpesän osakkaan velvollisuus, joka on helppo jättää asiantuntijoiden hoidettavaksi. Perukirja toimittaa veroilmoituksen virkaa perintöveroa määrättäessä, minkä vuoksi perukirjan huolellinen laatiminen on tärkeää.

Perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen kuolinpesän osakkaat voivat harkintansa mukaan jättää kuolinpesän jakamattomana lesken hallintaan taikka omaisuus voidaan osaksi taikka kokonaan osittaa ja jakaa. Tilanteessa, jossa menehtyneellä läheisellä ei ole ollut aviopuolisoa taikka tämäkin on kuollut, kuolinpesän osakkaiden on syytä ottaa yhteyttä juristiin, jotta kuolinpesän omaisuus saadaan jaettua perillisten kesken sujuvasti.

Kokemuksemme mukaan riski kuolinpesän osakkaiden välisten erimielisyyksien syntymisestä kasvaa, mitä pidempään kuolinpesän omaisuus on jakamatta. Mikäli perilliset eivät saa juristinkaan avustuksella sovittua osituksen taikka perinnönjaon toimittamisesta, on kullakin kuolinpesän osakkaalla oikeus hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä.

Jotta erimielisyyksiltä ja turhilta veroseuraamuksilta voitaisiin välttyä, suosittelemme asiakkaitamme harkitsemaan hyvissä ajoin, miten he toivoisivat oman omaisuutensa suhteen meneteltävän sitten, kun heistä aika jättää. Asianmukaisesti laaditulla testamentilla turvaat tehokkaasti sinun toiveitasi ja tarkoitustasi vastaavan menettelyn jälkeesi jäävää omaisuutta koskien.

Jokaisen olisi myös syytä varautua vakavaan sairastumiseensa taikka tapaturmaan laatimalla edunvalvontavaltakirjan, jolloin voit itse päättää, kuka asioitasi hoitaa siinä tilanteessa, että olisit itse terveydentilasi vuoksi niitä estynyt hoitamasta.

Kysy lisää läheisen kuolemaa taikka siihen varautumista koskevista lakipalveluista Jenniltä taikka Iirikseltä!

Rikos

Asianomistajan avustaminen +

Rikoksen uhriksi joutuminen on usein pysäyttävä kokemus. Turvallisuuden tunne voi järkkyä pitkäksikin ajaksi varsinkin, jos rikos on loukannut henkilökohtaista koskemattomuuttasi taikka kotiisi on tunkeuduttu. Lakimiehemme ovat kokeneita myös hyvin arkaluontoisten asioiden, kuten seksuaali- ja läheissuhdeväkivaltarikosten hoidossa. Haluamme rakentaa välittömän luottamussuhteen rikoksen uhreiksi joutuneiden asiakkaidemme kanssa, jotta asia kyettäisiin viemään aina esitutkinnasta oikeudenkäyntiin asti niin, että pitkäkestoinen prosessi kuormittaisi asiakkaitamme mahdollisimman vähän.

Asianajajan tehtävänä on asianomistajan avustajana ennen kaikkea huolehtia rikokseen perustuvien vahingonkorvausvaatimusten esittämisestä oikeudenkäynnissä. Avustamme tilanteen mukaan asiakkaitamme myös jo poliisin selvittäessä epäiltyä rikosta esitutkinnassa, mikä on tarpeen ainakin vakavien rikosten sekä joidenkin monimutkaisten asiakokonaisuuksien kohdalla. Autamme myös esimerkiksi lähestymiskiellon hakemisessa silloin, kun turvallisuutesi varmistaminen sitä edellyttää.

Kysy lisää rikosasioita koskevista lakipalveluista Jenniltä taikka Iirikseltä!

Rikoksesta epäilty +

Asianajajillamme on vankka kokemus myös rikoksesta epäillyn taikka syytetyn puolustamisesta. Asiantuntevaan lakimieheen kannattaa ottaa yhteyttä jo poliisin aloittaessa esitutkinnan. Esitutkinnassa voimme avustaa epäiltyä kuulusteluissa ja pitää huolen siitä, että myös kaikki syyttömyyttä puoltavat seikat tulevat esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Olemme avustaneet asiakkaitamme vaativissakin rikosasioissa kuten omaisuus- ja talousrikoksia koskevissa oikeudenkäynneissä, joiden hoidossa etunamme on toimistomme osaaminen muun muassa maksukyvyttömyysasioissa sekä sopimus- ja yhtiöoikeudenkin saralla.

Kysy lisää rikosasioita koskevista lakipalveluista Jenniltä taikka Iirikseltä!

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus +

Erilaisten vahingonkorvausasioiden kirjo on mittava ja kunkin vahinkotapahtuman oikeudellinen arviointi voi olla hyvin erilaista riippuen vahinkoon johtavan toiminnan laadusta. Sovellettavaksi tulee usein myös erityislainsäädäntöä, jonka tunteminen on välttämätön osa asian hoitoa. Ammattietiikkaamme kuuluu, että otamme hoitaaksemme vain sellaisia asioita, joihin meillä on riittävä asiantuntemus.

Pääosa hoitamistamme vahingonkorvausasioista perustuu sopimussuhteisiin kuten erilaisiin kauppa- ja palvelusopimuksiin, joissa on kysymys sopimusrikkomukseen perustuvasta vahingonkorvausvastuusta. Sopimusperusteisen vahingonkorvausasian hoidossa korostuvat sopimusten tulkintaan liittyvien periaatteiden hallinta sekä toimialatuntemus. Tavallisia sopimuksen ulkopuolisia vahingonkorvausasioita ovat puolestaan esimerkiksi rikosvahingot, joita hoidamme niin ikään säännönmukaisesti.

Kysy lisää vahingonkorvausta koskevista lakipalveluista Iirikseltä!

Vakuutus +

Vahingonkorvausasioihin liittyvät usein kiinteästi vakuutukset. Monien vahinkotapahtumien kohdalla on ensi tilassa selvitettävä mahdollisuudet hakea vahingon korvaamista joko lakisääteisestä vakuutuksesta taikka vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella. Vahingon sattuessa on myös olennaista kartoittaa ja dokumentoida viipymättä kaikki vahinkotapahtumasta aiheutuneet vahingot, sillä ajan kuluessa vahinkotapahtuman ja aiheutuneen vahingon välisen syy-yhteyden toteen näyttäminen muuttuu yhä haastavammaksi.

Toimistoltamme löytyy kokemusta esimerkiksi liikenne- sekä ammattitauti- ja tapaturmavakuutusta koskevien asioiden hoidosta. Monessa tilanteessa korvauksen epäämiseen on johtanut lääketieteellisen syy-yhteyden puuttuminen, jonka arvioinnissa keskeiseen osaan nousee lääketieteen asiantuntijoilta hankittava selvitys. Kielteisestä korvauspäätöksestä on mahdollisuus valittaa joko lautakunta- taikka tuomioistuinteitse.

Kysy lisää vakuutuskorvausta koskevista lakipalveluista Iirikseltä!

Hoitovirhe +

Terveydenhuollon palvelut ovat tarpeellisia jokaiselle ja onneksemme kotimaisen hoidon taso on yleensä hyvä. Aina terveydenhuollon palveluilla ei kuitenkaan asianmukaisesti toteutettunakaan kyetä parantamaan potilaan sairautta taikka hoitoon tyypillisesti kuuluva riski voi realisoitua. Potilasvakuutuskeskuksen korvattavaksi kuuluvasta potilasvahingosta on kysymys silloin, kun potilaan saama hoito ei ole saavuttanut sitä laatutasoa, mitä hoidolta on voitu edellyttää. Korvattavana hoitovirheenä voi tulla kysymykseen esimerkiksi diagnoosin viivästyminen taikka toimenpiteen epäonnistuminen huolimattomuuden vuoksi.

Potilasvakuutuskeskuksen korvattaviksi kuuluvia vahinkoja voivat olla hoitovirheen lisäksi esimerkiksi hoidon yhteydessä sattuneet tapaturmat, laitevikojen aiheuttamat vahingot taikka hoidosta aiheutuneet poikkeukselliset infektiot.

Potilasvahinkoasiat kuuluvat asiantuntemuksemme alaan ja olemme hoitaneet asiakkaidemme asioita niin Potilasvahinkolautakunnassa kuin tuomioistuimessa. Potilasvahinkoasioita koskevien toimeksiantojen olennaisena osana on toimia yhteistyössä lääketieteen asiantuntijoiden kanssa asian edellyttämän lääketieteellisen selvityksen saamiseksi.

Kysy lisää potilasvahinkoja koskevista lakipalveluista Iirikseltä!

Työ

Työsopimuksen päättäminen +

Työelämä on entistä enemmän uusien haasteiden äärellä työnantajien pyrkiessä tasapainottelemaan nopeastikin muuttuvissa olosuhteissa. Työntekijät puolestaan kohtaavat yhä kasvavia vaatimuksia työn tuottavuuden ja tehokkuuden suhteen. Työsopimuksen päättäminen on sekä työnantajalle että työntekijälle harmillinen tilanne, johon liittyy usein riski erimielisyyksien syntymisestä.

Erityisesti työnantajan on mahdollista välttää turhia ristiriitoja ottamalla yhteyttä lakimieheen jo harkitessaan työsopimuksen päättämistä, jotta päättämisperusteiden sekä sitä koskevan menettelyn asianmukaisuudesta voidaan varmistua. Myös työntekijän kannalta lakimiehen käyttö ennakoivasti voi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi tilanteessa, jossa työnantaja on esittänyt niin sanottua exit-sopimusta työsopimuksen päättämiseksi yhteisymmärryksessä.

Asianajajamme ovat avustaneet sekä työnantajia että työntekijöitä työsuhteen päättymiseen liittyvissä riitatilanteissa olipa kysymyksessä henkilökohtaisista taikka tuotannollisista ja taloudellisista työsopimuksen päättämisperusteista. Myöskään virkasuhteiden päättämistilanteet eivät ole meille vieraita.

Kysy lisää työsopimuksen päättämistä koskevista lakipalveluista Jenniltä taikka Iirikseltä!

Syrjintä +

Syrjintää ja häirintää koskevat kysymykset ovat puhuttaneet monissa asiayhteyksissä, eikä työelämä ei ole jäänyt keskustelussa huomiotta. Syrjintä voi ilmetä työelämässä työhönotossa, eriarvoisena kohteluna työsopimuksen aikana taikka työsopimuksen päättyessä epäasiallisella perusteella. Syrjinnästä on kysymys silloin, kun työntekijä joutuu kohdelluksi epäedullisesti yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetun syrjivän perusteen kuten terveydentilan, uskonnon, iän taikka poliittisen mielipiteen vuoksi. Syrjintää voi tapahtua myös sukupuolen perusteella, jota koskevat tilanteet kuuluvat miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain soveltamisalaan.

Mahdollisiin syrjintätilanteisiin tulee suhtautua aina vakavuudella, ja työsyrjintä voi joissakin tapauksissa johtaa myös rikosoikeudelliseen vastuuseen. Toimistomme asianajajilla on kokemusta sekä työntekijän että työnantajan avustamisesta syrjintää koskevissa tilanteissa.

Kysy lisää syrjintää koskevista lakipalveluista Iirikseltä!

Maksukyvyttömyys

Yrityssaneeraukset ja tervehdyttäminen +

Yrityksen ajauduttua talousvaikeuksiin voivat yrittäjän voimavarat olla jo vähissä. Tässä tilanteessa olisi ensiarvoisen tärkeää kääntyä asiantuntijan puoleen ennen, kuin tilanne pääsee kehittymään peruuttamattomaksi. Liian usein yrittäjät havahtuvat tilanteeseen vasta siinä vaiheessa, kun konkurssihakemus on laitettu vireille käräjäoikeuteen.

Taloudellisen ahdingon helpotukseen ovat vaihtoehtoina joko liiketoiminnan vapaaehtoinen tervehdyttäminen tai yrityssaneeraus, joilla pystytään useimmissa tilanteissa kääntämään tehokkaasti tappiollinen liiketoiminta kannattavaksi.

Toimistollamme hoitaa pienten yrittäjävetoisen yhtiöiden sekä yksityisten elinkeinonharjoittajien yrityssaneerauksia. Pyrimme hoitamaan saneeraukset aina mahdollisimman joutuisasti ja kustannustehokkaasti.

Kysy lisää yrityssaneerauksia ja tervehdyttämistä koskevista lakipalveluista Jenniltä!

Konkurssit +

Toimistomme asianajajilta löytyy vuosien kokemus konkurssipesien pesänhoitajana toimimisesta. Lakimiehemme ovat vuosien saatossa kyenneet rakentamaan hyvät suhteet useiden yhteistyötahojen kanssa, mikä auttaa sujuvan ja tehokkaan pesänselvityksen toimittamisessa.

Kysy lisää konkurssiasioita koskevista lakipalveluista Jenniltä!

Sopimukset ja neuvonta

Sopimusasiat +

Sopimusten huolellinen laadinta tulee aina edullisemmaksi, kuin puutteellisesta sopimisesta johtuvien riitojen ratkaiseminen. Meiltä hoituvat yritysten liiketoiminnan tavanomaisten sopimusten, kuten erilaisten kauppa-, palvelu- ja työsopimusten laadinta ja tarkastaminen.

Yksityishenkilöille hoidamme tyypillisesti kiinteistö- ja asuntokauppaan sekä erilaisiin perheenjäsenten välisiin luovutuksiin ja varallisuusjärjestelyihin liittyvien asiakirjojen laadintaa. Samalla hoidamme tarvittaessa myös kiinteistön luovutusten edellyttämän kaupanvahvistuksen.

Kysy lisää sopimuksia koskevista lakipalveluista Jenniltä tai Iirikseltä!

Oikeudellinen neuvonta +

Monissa elämäntilanteissa tulee vastaan kysymyksiä, joihin ei perusteellisellakaan googletuksella löydy selkeää vastausta. Juridisten kysymysten ratkaisemisessa, on myös olennaista tunnistaa oman tilanteen arvioinnin kannalta merkitykselliset olosuhteet, jotta vastausta hakee varmasti oikeaan kysymykseen.

Mikäli olet tilanteessa, jossa tarvitset lakimiehen neuvoja sinua kohdanneeseen ongelmaan taikka haluat punnita vaihtoehtojesi juridisia vaikutuksia tärkeässä tienhaarassa, neuvomme sinua mielellämme. Voit pyytää tarjouksen kysymyksesi selvittämisestä ja annamme sinulle kysymykseesi perusteellisen vastauksen kirjallisesti.

Mikäli et ole varma, oletko neuvojen vai muun lakipalvelun tarpeessa, voit aina varata ajan ilmaiseen tilannekartoitukseen.

Elä epäröi ottaa meihin yhteyttä!