2.12.2021

Työntekijöiden kilpailukieltoa koskeva sääntely muuttuu – Aika tarkistaa työsopimukset ajantasalle!

Nykytila

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa työnantajan toimintaan taikka työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä rajoittaa kilpailukieltosopimuksella työntekijän oikeutta solmia työsuhteen päättymisen jälkeen työsopimus kilpailevan toimijan kanssa taikka ryhtyä harjoittamaan kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa. Kilpailukieltosopimusta ei kuitenkaan noudateta, jos työnantaja päättää työsuhteen.

Samoin voimassa olevan lain mukaan kilpailukieltosopimus on saanut olla voimassa kuuden kuukauden ajan, ja työntekijän saadessa kohtuullisen korvauksen kilpailukiellon ajalta, on kilpailukielto voinut olla enintään vuoden mittainen. Tämä rajoitus ei kuitenkaan ole koskenut ns. johtajasopimuksia.

Käytännössä työnantajat ovat melko matalalla kynnyksellä tehneet kilpailukieltosopimuksia ainakin puolen vuoden ajalle.

Mikä muuttuu?

Vuoden 2022 alusta lukien voimaan tulevien muutosten myötä kaikki työntekijöitä koskevat kilpailukieltosopimukset tulevat korvattavuuden piiriin. Muutos koskee siis myös johtajasopimuksia toimitusjohtajasopimukset pois lukien. Voimaan tulevassa laissa on myös säännelty korvauksen määrästä ja siitä, että työnantajan on noudatettava irtisanomisaikaa, jos kilpailukieltosopimuksesta halutaan luopua.

Lakimuutokset tulevat voimaan siten, että kaikki 1.1.2022 lukien solmitut kilpailukieltosopimukset tulevat uuden sääntelyn piiriin heti. Ennen lain voimaan tuloa solmittuja sopimuksia koskee vuoden 2022 ajan siirtymäaika, jolla työnantaja voi päättää kilpailukieltosopimuksen ilman irtisanomisaikaa ja uuden lain mukaista korvausvelvollisuutta. Vuoden 2023 alusta lukien kaikki voimassa olevat kilpailukieltosopimukset tulevat korvausvelvollisuuden piiriin.

Lakimuutoksen myötä työnantajan on syytä tarkastaa vanhojen kilpailukieltosopimusten tarkoituksenmukaisuus sekä harkita myös uusien kohdalla kilpailukiellolla tavoiteltavien hyötyjen suhde korvausvelvollisuuteen nähden.

Lisätietoja kilpailukieltosopimuksista ja työsuhdeasioista voit tiedustella Iirikseltä tai Jenniltä.