1.2.2021

Potilasvahinko korvattiin lopultakin

Potilasvahinko – mikä se on?

Potilasvahinko voi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa terveydenhuollon henkilökunta ei palvelua tuottaessaan saavuta sellaista hoidon tasoa, jota kokeneelta terveydenhuollon ammattihenkilöltä voidaan edellyttää. Tällöin puhutaan niin sanotusta hoitovirheestä. Hoitovirheen korvattavuus edellyttää myös, että virheestä on aiheutunut potilaalle vahinkoa.

Potilasvahinkona korvattavaksi voi tulla hoitovirheen lisäksi myös esimerkiksi sairaanhoidossa sattunut tapaturma, hoidon yhteydessä saatu vakava infektio taikka myös muu potilasvakuutuslaissa säännelty korvaukseen oikeuttava vahinko.

Potilasvahinkoriita voi olla pitkä prosessi

Asiakkaamme potilasvahinkoasiassa oli kysymys hoitovirheestä, josta asiakkaamme oli tehnyt potilasasiamiehen avustuksella vahinkoilmoituksen. Asiakkaamme potilasvahinkoa koskeva korvauspäätös oli kuitenkin kielteinen.

Tämän jälkeen asiakas kääntyi asianajotoimiston puoleen ja asia saatettiin edelleen Potilasvahinkolautakunnan ratkaistavaksi. Kun vielä Potilasvahinkolautakuntakin näytti potilasvahingon korvaamiselle punaista valoa, oli asiakkaalla tärkeä harkinnan paikka; Haluaako hän saattaa asian vielä tuomioistuimen ratkaistavaksi? Tätä harkintaa varten asiakkaalle laadittiin riskiarvio, jonka pohjalta asiakas päätti jatkaa prosessia tuomioistuinteitse. Oikeudenkäyntiä varten asiakas ohjattiin myös erikoislääkärin pakeille hänelle aiheutuneen vahingon täsmällisemmäksi kartoittamiseksi.

Asiakkaamme kärsivällisyys palkittiin

Kun potilasvahinkoa koskeva kanne laitettiin vireille käräjäoikeuteen, päästiin asiassa myös neuvotteluyhteyteen vastapuolen kanssa. Sovintoneuvotteluita käytiin varsin pitkään ja niiden aikana hankittiin uutta lääketieteellistä selvitystä hoitovirheen ja vahingon syy-yhteydestä. Lopulta potilasvahingon korvaamisesta saavutettiin yhteisymmärrys ja asiakkaamme sai hänelle kuuluvat korvaukset.

Rahassa maksettavalla korvauksella on tosiasiassa hyvin vaikea hyvittää potilasvahingon kohdanneen ihmisen toisinaan traumaattistakin kokemusta. Myönteinen lopputulos tuo kuitenkin rahakorvauksen lisäksi usein tunteen siitä, että potilas tulee asiassa kuulluksi ja hänen oikeuksiaan on kunnioitettu.

Potilasvahinkoasioista saat lisätietoa Iirikseltä.